Koncerty v lokalitě Na Jelenách

LOGO Praha 11
Stanovisko vedení městské části Praha 11 k záměru POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ - KONCERTŮ V LOKALITĚ NA JELENÁCH
 • Většina pozemků v této lokalitě je v majetku hl. města Prahy, další patří soukromým vlastníkům (zanedbatelná část pozemků je ve vlastnictví MČ Praha 11), rozhodnutí o pronájmu těchto pozemků tedy nespadá do kompetencí městské části Praha 11.
 • Městská část Praha 11, vzhledem k tomu, že tyto soukromé pozemky leží na jejím území se k této záležitosti vyjadřuje z pohledu životního prostředí, bezpečnosti a dopravní obslužnosti.
 • V žádném případě se nejedná o výstavbu amfiteátru, či jiných trvalých objektů. Jedná se o pořádání „jednorázových akcí pod širým nebem“.
 • Vyjádření odboru životního prostředí ÚMČ:
 1. Z hlediska kompetencí v ochraně přírody a krajiny nemá OŽP námitek s realizací výše zmíněného návrhu za následujících podmínek: v rámci využívání pozemků je nutné se v co největší míře vyhnout vegetačním prvkům na zemním izolačním valu při komunikacích ul. Brněnská, Chilská a Na Jelenách. OŽP doporučuje využít ke stavbě hledištních tribun část valu bez keřových výsadeb a zábranami oddělit prostor pro koncert od ostatních ploch.
 2. O závazné stanovisko na posouzení dopadu záměru na krajinný ráz, evropsky významné lokality a ptačí oblasti, zvláště chráněné živočichy a zhodnocení případného dopadu hluku na jižně lokalizované zvláště chráněné území - přírodní památku „Hrnčířské louky“, jakož i nedaleká chráněná území, tj. přírodní památku „Milíčovský les rybníky“ a přírodní rezervace „Údolí Kunratického potoka“ je nutné požádat odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
 3. Z hlediska ochrany ovzduší. OŽP upozorňuje na zvýšenou hladinu akustického tlaku (HLUKU), který doprovází každou větší hudební produkci. K posuzování záměru z hlediska poškozování zdraví obyvatel hlukem je kompetentní Hygienická stanice hl. m. Prahy.
 4. OŽP z hlediska odpadového hospodářství s realizací zámeru souhlasí za podmínek, že v areálu bude zajištěn dostatečný počet hygienických zařízení, odpovídající předpokládanému počtu návštěvníků. V prostoru celého areálu bude nainstalován dostatečný počet odpadkových nádob, které budou vyváženy dle potřeby. Provozovatel zajistí čistotu a pořádek celého areálu včetně přilehlého okolí a neprodleně odstraní všechny škody, které způsobí návštěvníci kulturních akcí na veřejné zeleni a na městském mobiliáři ve směru ke stanici metra Chodov a Opatov.
 5. V lokalitě záměru se nenacházejí pozemky zemědělského půdního fondu.
 6. Z hlediska vodního hospodářství OŽP upozorňuje, že se toto území nachází v ochranném pásmu vodního zdroje a ke zřízení stavby je nutný souhlas vodoprávního úřadu.
 7. Z hlediska silničního správního úřadu: OŽP, silniční správní úřad není místně příslušným silničním správním úřadem ke komunikacím Chilská, Na Jelenách a Roztylská, kterým je Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy. Upozorňujeme na nevyřešené pěší vazby od stanic metra Chodov a Opatov. Vzhledem k chybějícím chodníkům doporučujeme plné uzávěry komunikací Chilská, Na Jelenách a Roztylská. Upozorňujeme, že pořadatel musí řešit parkovací plochy po dobu akce (doprava v klidu), a to jak pro autobusy, tak pro osobní vozy. Vzhledem k návaznosti uvedených komunikací na dálnici D1 doporučujeme konání akce v sobotu.
 • MČ Praha 11 bude apelovat na zvýšený bezpečnostní dohled v ulicích Jižního Města v době konání akce.
 • MČ Praha 11 komunikuje/vyjednává s organizátory koncertu kompenzace pro obyvatele Jižního Města.
 • Jedná jak o kompenzacích pro obyvatele přilehlých obytných domů, tak pro městskou část obecně. Část z ceny každé prodané vstupenky by navíc měla připadnout městské části, která tyto peníze použije pro potřeby seniorů a mateřských škol Jižního Města.
 • Zastupitelstvo městské části Praha 11 zařadilo tento bod na své zasedání které proběhlo 12. 2. 2009 v 9.30 hodin.
11.2.2009 8:59:44 | přečteno 2780x | Dana Foučková

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

 • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální