Novela živnostenského zákona

LOGO Praha 11
Dne 1. července 2OO8 vstoupí v účinnost již dlouhou dobu avizovaná novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Hlavním cílem této poměrně zásadní úpravy má být zejména další výrazné zjednodušení administrativní zátěže podnikatelů a usnadnění vstupu do podnikání zejména začínajícím adeptům podnikání.

Hlavní změny nové právní úpravy

 • Novela živnostenského zákona nově ruší místní příslušnost živnostenských úřadů, což v praxi bude znamenat, že podnikatel bude moci ohlásit živnost, požádat o koncesi, nebo splnit svou oznamovací povinnost s jeho živností související, na kterémkoliv živnostenském úřadě v České republice, tedy bez ohledu na to, kde má své bydliště, místo podnikání nebo sídlo.
 • Další poměrně výraznou změnou je, že dosavadní průkazy živnostenského oprávnění nahradí jediný doklad a tím bude výpis ze živnostenského rejstříku. Dosud se právo k podnikání prokazuje u každé živnosti zvlášť živnostenským listem nebo koncesní listinou, od novely se oprávnění k podnikání ve všech oborech činnosti bude prokazovat pouze tímto jedním dokumentem.
  Dosavadní průkazy živnostenského oprávnění však zůstávají v platnosti, a to až do doby, kdy podnikatel sám požádá o vydání výpisu nebo oznámí změnu. V tomto případě živnostenský úřad samozřejmě již vydá nový výpis ze živnostenského rejstříku.
 • Změny nastávají i v oblasti správních poplatků. Současná právní úprava správních poplatků stanoví povinnost zaplatit za každé vydání živnostenského listu poplatek ve výši 1000,- Kč, u koncesní listiny ve výši 2000,- Kč.
  Napříště se bude platit správní poplatek za ohlášení živnosti , nebo přijetí žádosti o koncesi , který bude činit při vstupu do podnikání, tedy při prvním ohlášení živnosti či přijetí žádosti o koncesi 1000,- Kč a při dalším ohlášení nebo žádosti o koncesi pouze 500,- Kč. Pokud bude podnikatel ohlašovat více živností nebo žádat o více koncesí současně, správní poplatek zaplatí pouze jednou.
 • Správní poplatek za vydání úplného nebo částečného výpisu ze živnostenského rejstříku bude činit 20,- Kč za každou započatou stránku. Pokud však bude podnikateli vydán výpis po provedení oznámené změny, zaplatí živnostenskému úřadu 100,- Kč.
  Naproti tomu předmětem správního poplatku nebude vydání prvního výpisu že živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
 • Místo dosavadních 125 volných živností novela zavádí pouze jednu volnou živnost, a to “ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona”.
  Seznam 80 oborů, které spadají pod živnost volnou je uveden v příloze č. 4 živnostenského zákona . Po získání živnostenského oprávnění k volné živnosti bude podnikatel oprávněn vykonávat všechny činnosti, které jsou obsahem této živnosti. Při ohlášení živnosti je však povinen sdělit živnostenskému úřadu konkrétní obory činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. V případě, že se rozhodne v budoucnu volnou živnost rozšířit o další obory činnosti, oznámí tuto změnu živnostenskému úřadu, který vydá nový výpis.
 • Kromě jedné volné živnosti, dochází rovněž k restrukturalizaci a sloučení některý živností.
 • Novela rovněž zmírňuje požadavky na délku praxe u těch živností u nichž zákon tuto podmínku, jakožto součást odborné způsobilosti, vyžaduje. Jednoznačně upřednostňuje vzdělání v oboru, což se projevuje tím, že např. u řemeslných živností osoby, které se prokáží dokladem o ukončeném vzdělání v příslušném oboru již nemusí dokládat absolvovanou praxi v tomto oboru.
 • Osoby, které vystudovaly obor příbuzný, nebo řádně ukončily rekvalifikaci, doloží navíc doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru. Výjimka platí pouze pro absolventy vysokých škol v příbuzné oblasti studijních programů a oborů, u nichž se jednoroční praxe nevyžaduje.
  Osoby, které nemají požadované vzdělání mohou , stejně jako doposud, prokázat odbornou způsobilost dokladem o vykonání praxe v oboru v délce šesti let.
 • Současný živnostenský zákon ukládá podnikatelům povinnost oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a údajů vymezujících živnosti a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.
  Nová právní úprava tuto povinnost zachovává, současně ji však omezuje v tom smyslu, že podnikatelé budou nadále oznamovat pouze ty změny, které nejsou zapsány do obchodního rejstříku.
 • Novela živnostenského zákona zavádí možnost učinit podání vůči živnostenskému úřadu prostřednictvím tzv. kontaktního místa veřejné správy - CZECH POINT.
  Tímto místem jsou podle zákona o informačních systémech veřejné správy notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, zastupitelské úřady, držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR.
  Kontaktní místo bude plnit funkci zprostředkovatele a přijaté podání musí neprodleně doručit živnostenskému úřadu, který si podnikatel zvolí; pokud jej podnikatel nezvolí, tak živnostenskému úřadu příslušnému podle místa podání. Podání se doručuje v elektronické podobě a kontaktní místo veřejné správy zašle neprodleně živnostenskému úřadu rovněž listinnou podobu podání. Lhůta pro vyřízení podání začne běžet až od okamžiku jeho doručení včetně všech příloh živnostenskému úřadu.
 • Pro úplnost je třeba ještě zmínit, že novela přináší změny i v oblasti správního trestání za porušení povinností vyplývajících ze živnostenského zákona. Kromě správních deliktů, kterých se v souvislosti s podnikáním mohou dopustit právnické a podnikající fyzické osoby, novela zavádí kategorii přestupků za některé druhy protiprávního jednání fyzických osob, které nejsou podnikateli. Takovýmto jednáním je například neoprávněné podnikání fyzických osob, doložení nepravdivého čestného prohlášení o bezúhonnosti v případech, kdy to předpokládá zákon, dále případy nesplnění některých povinností pozůstalými po podnikateli, kteří mají v úmyslu pokračovat v provozování živnosti.27.5.2008 10:05:24 | přečteno 1823x | Dana Foučková

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

 • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální