Jednací řád komisí RMČ


Preambule

Tímto jednacím řádem se řídí postavení a jednání všech komisí Rady městské části Praha 11 (dále jen „komise“), není-li tímto jednacím řádem pro jednotlivé komise stanoveno jinak.

Článek 1

1. Komise jsou iniciativními a poradními orgány zřízenými Radou městské části Praha 11 (dále jen "rada") pro jednotlivé úseky její činnosti. Komise může předkládat návrhy ve věcech jí svěřených.

Rada jmenuje předsedu komise, další členy komise a tajemníka komise. Tajemníkem komise je zaměstnanec městské části Praha 11 zařazený do Úřadu městské části Praha 11 (dále jen „úřad“). Tajemník komise zajišťuje organizačně a administrativně činnost komise a nemá hlasovací právo. Tajemník komise předkládá starostovi nebo členu rady městské části věcně příslušnému dle stanovených kompetencí požadavky komise na přizvání tajemníka úřadu a vedoucích odborů úřadu nebo dalších zaměstnanců zařazených do úřadu na jednání komise a požadavky komise na zpracování a předložení podkladů na jednání komise tajemníkem úřadu
a vedoucími odborů úřadu.

2. Počet členů komisí určuje rada tak, aby byl vždy lichý.

3. Komise plní úkoly stanovené radou.

4. Komise se ze své činnosti odpovídají radě.

5. Rada stanoví ve spolupráci s předsedou komise náplň činnosti komise, ukládá jí úkoly a projednává stanoviska a náměty komise.

6. Komise předkládají pravidelně pololetně radě písemnou zprávu o činnosti.

Článek 2

1. Komise se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc.

2. Jednání komise svolává tajemník na pokyn předsedy komise, který určuje místo a čas jednání komise.

3. Jednání komise řídí předseda komise nebo jím pověřený člen komise (dále jen „předsedající“). Předsedající navrhuje pořad jednání a způsob projednání jednotlivých bodů pořadu. Každý člen komise může navrhnout doplnění nebo změnu pořadu jednání.

4. Členové komise jsou povinni se zúčastnit každého jednání komise. Nemůže-li se člen komise zúčastnit jejího jednání, oznámí předem předsedovi důvod své nepřítomnosti, případně i své stanovisko k projednávané záležitosti. Toto stanovisko však nenahrazuje hlasování. Za člena komise nemůže hlasovat někdo jiný. Členství v komisi je nezastupitelné.

5. Překročí-li počet absencí u člena komise 33%, oznámí tuto skutečnost předseda komise radě současně s návrhem řešení.

6. Jednání komise je neveřejné.

7. Jednání komise se mohou zúčastnit uvolnění členové zastupitelstva i neuvolnění členové rady, kteří nejsou členy komise. Tyto osoby mají při jednání hlas poradní, musí jim však být uděleno slovo, pokud o to požádají.

8. Komise mohou přizvat na své jednání ředitele příspěvkových organizací a vedoucí organizačních složek zřízených městskou částí Praha 11, tajemníka úřadu a vedoucí odborů úřadu, případně další osoby. O požadavku na účast tajemníka úřadu a vedoucích odborů úřadu nebo dalších zaměstnanců zařazených do úřadu na jednání komise rozhoduje člen rady městské části věcně příslušný dle stanovených kompetencí a v případě tajemníka starosta městské části. Přizvané osoby nemohou zasahovat do jednání komise, nejsou-li k tomu vyzvány předsedajícím. O účasti dalších přizvaných osob na jednání komise rozhodují její členové hlasováním. V případech, kdy Komise pro otevírání obálek (dále jen „komise“) plní funkce jí uložené v souladu s §§ 108 až 110 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se jednání této komise mohou zúčastnit osoby uvedené v § 110 odst. 1 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

9. Komise zpravidla jedná na základě písemných podkladů, které s dostatečným předstihem mohou předkládat členové komise, rada, tajemník úřadu nebo vedoucí odborů úřadu. Podklady mohou písemnou formou předložit i občané. O požadavku komise na zpracování a předložení podkladů tajemníkem úřadu a vedoucími odborů úřadu nebo dalšími zaměstnanci zařazenými do úřadu rozhoduje člen rady městské části věcně příslušný dle stanovených kompetencí a v případě tajemníka starosta městské části.

10.  Na jednání komise se pořizuje prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka. Do prezenční listiny zaznamenává tajemník komise pozdní příchod nebo předčasný odchod člena komise. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání komise.

Článek 3

1. K otázkám projednávaným komisí přijímá komise jako podklad pro jednání rady stanoviska a náměty.

2. Komise je způsobilá usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů.

3. O každém zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda komise a tajemník komise.

4. Zápis obsahuje datum, místo, čas a program jednání. Dále obsahuje závěry, ke kterým komise dospěla v rámci projednávání, včetně výsledků hlasování. Pokud je zápis veden formou záznamu z jednání, je nutné tuto část písemně odsouhlasit všemi účastníky jednání.

5. Tajemník komise po odsouhlasení zápisu předsedou komise  uloží zápis do příslušného SW programu a zároveň ho zveřejní na internetové stránce městské části Praha 11 v příslušné rubrice určené pro zveřejňování zápisů komisí. Nejpozději do 3 dnů od podepsání zápisu předsedou komise předá tajemník zápis odboru kancelář starosty. Tajemník komise předá elektronickou nebo papírovou verzi zápisu také ostatním členům komise

6. Občané mají právo nahlížet do zápisu z jednání komisí a pořizovat si z nich výpisy.

Článek 4

1. Personální změny v komisích schvaluje rada formou usnesení.

2. Návrhy na personální změny v komisích může předkládat k projednání prostřednictvím odboru kancelář starosty předseda komise, předsedové politických klubů Zastupitelstva městské části Praha 11 a členové rady.

3. V případě, že u člena komise dojde při projednávání některého bodu k podjatosti,
je povinen tuto skutečnost předem sdělit. Za podjatost lze považovat zejména příbuzenský, pracovní, obchodní nebo jiný obdobný poměr k osobě, jejíž věc je projednávána anebo osobní zájem na projednávané věci. Tato skutečnost se uvede do zápisu.

4. Člen komise, který není zároveň členem zastupitelstva, je povinen podepsat „Prohlášení mlčenlivosti“, týkající se ochrany osobních údajů, které tvoří přílohu tohoto jednacího řádu.

5. Člen komise je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce člena komise.

6. Osoby uvedené v článku 2 odst. 8. jsou povinny podepsat „Prohlášení mlčenlivosti“, týkající se ochrany osobních údajů, které tvoří přílohu tohoto jednacího řádu, do té doby se nemohou účastnit jednání komise, dále jsou povinny uvést do zápisu podjatost  v rozsahu dle odst. 3  tohoto článku a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s jejich účastí na jednání komise. O těchto povinnostech je informuje předseda komise před zahájením jednání.

Článek 5

1. Zrušuje se jednací řád komisí Rady městské části Praha 11, schválený usnesením rady č. 0312/03 ze dne 3. 6. 2003 a novelizován usnesením č. 0842/03 ze dne 4. 12. 2003 a usnesením č. 0379/14/R/2005 ze dne 24. 5. 2005.

2. Zrušuje se jednací řád hodnotící komise jmenované k posouzení a hodnocení nabídek podle ust. § 57 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, schválený usnesením Rady městské části Praha 11 č.  536/22/R/2004 ze dne 5. 8. 2004.

3. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem  22. 3. 2007.

Příloha: „Prohlášení mlčenlivosti“

.......................................................

Bc. Dalibor Mlejnský

starosta městské části Praha 11

PROHLÁŠENÍ MLČENLIVOSTI

…………………………………………………………….

Jméno, příjmení

Prohlašuji, že jsem si vědom/vědoma skutečnosti, že vzhledem k účasti na jednání komise rady přicházím do styku s osobními údaji, a jsem proto vázán mlčenlivostí podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jsem povinen/povinna zachovávat mlčenlivost nejen o osobních údajích, ale také o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobním údajem je dle § 4 zákona o ochraně osobních údajů jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Jsem si vědom/a, že povinnost zachovávat mlčenlivost obsahuje mj. zákaz zveřejňovat osobní údaje, které jsou v písemnosti obsaženy, jakož i zákaz tyto údaje jakkoliv dále zpracovávat (např. do přehledů, seznamů, výtahů). Při porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se postupuje podle zákona o ochraně osobních údajů, nejde-li o spáchání trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení jednání komise rady.

Datum :

--------------------------------------

podpis

21.11.2005 17:30:01 | přečteno 5028x | Ivana Dudová

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální