Jednací řád výborů ZMČ

Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 11

 

Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 11
(
úplné znění)


Obsah

POJMY, DEFINICE A ZKRATKY
PREAMBULE
ČLÁNEK 1
ČLÁNEK 2
ČLÁNEK 3
ČLÁNEK 4
PROHLÁŠENÍ MLČENLIVOSTI


POJMY, DEFINICE A ZKRATKY

Zastupitelstvo – Zastupitelstvo městské části Praha 11
Výbor – výbor Zastupitelstva městské části Praha 11
Rada – Rada městské části Praha 11
Starosta – starosta městské části Praha 11
Úřad – Úřad městské části Praha 11
Tajemník úřadu – tajemník Úřadu městské části Praha 11
Zaměstnanec – zaměstnanec městské části Praha 11 zařazený do Úřadu městské části Praha 11

PREAMBULE

Tímto jednacím řádem se řídí postavení a jednání všech výborů Zastupitelstva městské části
Praha 11, není-li tímto jednacím řádem pro jednotlivé výbory stanoveno jinak.

ČLÁNEK 1

1. Výbory jsou iniciativními a poradními orgány zřízenými zastupitelstvem pro jednotlivé úseky jeho činnosti. Výbor může předkládat návrhy též radě ve věcech jí svěřených.

2. Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční a dále výbory, o jejichž vzniku rozhodne ZMČ.

3. Počet členů výborů určuje zastupitelstvo tak, aby byl vždy lichý, finanční a kontrolní výbor jsou vždy nejméně pětičlenné.

4. Zastupitelstvo schvaluje jednací řád výborů, jeho změny a doplnění.

5. Zastupitelstvo volí z řad členů zastupitelstva předsedu a místopředsedu výboru a další členy z řad členů zastupitelstva a občanů městské části Prahy 11.

6. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.

7. Tajemníka výboru navrhuje z řad zaměstnanců tajemník úřadu. Tajemníka výboru volí zastupitelstvo. V případě nepřítomnosti tajemníka výboru na jednání výboru jej zastupuje jiný zaměstnanec určený tajemníkem úřadu. Tajemník výboru zajišťuje organizačně a administrativně činnost výboru a nemá hlasovací právo.

8. Výbory plní úkoly stanovené zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění a úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo nebo rada. Rada může výborům ukládat úkoly jen v rozsahu
své působnosti.

9. Výbory se ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu, radě odpovídají jen v rámci jí vymezené působnosti.

10. Výbory předkládají pravidelně za kalendářní čtvrtletí zastupitelstvu písemnou veřejně přístupnou zprávu o činnosti, její součástí je i zpráva o docházce členů výborů. Předseda výboru podává na každém jednání zastupitelstva ústní informaci rekapitulující činnost výboru za období uplynulé od posledního zasedání zastupitelstva.

ČLÁNEK 2

1. Výbory se schází podle potřeby, případně na výzvu ZMČ či dle předem schváleného časového harmonogramu.

2. Jednání výboru svolává předseda zpravidla prostřednictvím tajemníka výboru, určuje místo a čas jednání výboru, nerozhodne-li o místě a čase zasedání výbor na svém předchozím zasedání. Jednání je povinen svolat do 14 dnů poté, kdy o to požádá zastupitelstvo, rada, starosta nebo většina všech členů výboru. Předseda výboru je oprávněn svolat jednání výboru jako neveřejné. Předseda výboru je povinen svolat neveřejné jednání výboru, rozhodne-li tak výbor na svém předchozím zasedání.

3. Jednání výboru řídí předseda výboru nebo místopředseda výboru, popř. předsedou pověřený člen výboru (dále jen „předsedající“). Předsedající navrhuje program jednání a způsob projednání jednotlivých bodů programu. Každý člen výboru může navrhnout doplnění nebo změnu programu jednání.

4. Členové výboru jsou povinni se zúčastnit každého jednání výboru. Nemůže-li se člen výboru zúčastnit jeho jednání, omluví se předem předsedovi či tajemníkovi výboru a případně sdělí
své stanovisko k projednávané záležitosti. Toto stanovisko však nenahrazuje hlasování. Za člena výboru nemůže hlasovat nikdo jiný. Členství ve výboru je nezastupitelné.

5. Překročí-li počet absencí u člena výboru 33% za kalendářní rok, oznámí tuto skutečnost předseda výboru zastupitelstvu a zastupitelskému klubu, který člena výboru nominoval, současně
s návrhem řešení.

6. Nebylo-li jednání výboru svoláno jako neveřejné, je jednání výboru veřejné. Jednání výboru, nebo jeho část, může být na základě rozhodnutí výboru prohlášeno za neveřejné. Veřejným projednáním věci nesmí být porušen zákon, ohrožena ochrana utajovaných informací, obchodní tajemství, mravnost nebo konkrétně definovaný zájem městské části Praha 11. V těchto případech je předseda povinen navrhnout neveřejné projednání věci. Každé jednání výboru musí být nejméně 7 dní předem oznámeno na webových stránkách úřadu, včetně návrhu programu, informace, zda jednání výboru je veřejné či neveřejné s uvedením místa a času jednání.

7. Jednání výborů se mohou účastnit osoby z řad veřejnosti. Tyto mohou zasahovat do jednání výboru jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni předsedajícím. Účastník jednání z řad veřejnosti přednese po svém představení příspěvek, jehož délka nebude přesahovat dobu 5 minut, a to nejvýše dvakrát k témuž bodu jednání.

8. Jednání výboru se vždy mohou zúčastnit členové zastupitelstva a členové rady. Tyto osoby mají při jednání hlas poradní, musí jim však být uděleno slovo, pokud o to požádají. K dané věci mohou vystoupit nejvýše dvakrát, a to v rozsahu maximálně 5 minut na jeden příspěvek.

9. Výbory mohou přizvat na své jednání ředitele či vedoucí představitele společností a organizací zřízených či založených městskou částí Praha 11, tajemníka úřadu a vedoucí odborů (oddělení) úřadu, případně další osoby z řad odborné veřejnosti.

10. Výbor zpravidla jedná na základě písemných podkladů, které s dostatečným předstihem, nejméně však 7 dnů před plánovaným jednáním výboru, předkládají členové výboru, zastupitelstva, rady, tajemník úřadu nebo občané k rukám tajemníka příslušného výboru. Jednat lze pouze o podkladech podle čl. 1 odst. 8.

11. Pokud podklady obsahují údaje podléhající zákonné ochraně, budou tyto údaje úřadem z elektronické formy s příslušným zdůvodněním odstraněny, jestliže příslušný subjekt neposkytne požadovaný souhlas se zveřejněním.

12. Na jednání výboru se pořizuje prezenční listina s vlastnoručním podpisem přítomných členů
a tajemníka výboru, přizvaných zaměstnanců městské části Praha 11 a pozvaných hostů.
Do prezenční listiny zaznamenává tajemník výboru pozdní příchod nebo předčasný odchod člena výboru. Prezenční listiny tvoří přílohu zápisu z jednání výboru.

13. Pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy z jednání výboru je možné jen se souhlasem výboru.

ČLÁNEK 3

1. K otázkám projednávaným výborem přijímá výbor usnesení jako podklad pro jednání zastupitelstva a rady.

2. Výbor je způsobilý usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru. Výsledek každého hlasování musí být uveden v zápise.

3. Usnesení výboru vyhotovuje tajemník výboru písemně a podepisuje je předseda výboru.

4. Z každého zasedání se pořizuje zápis, který podepisují předseda výboru a tajemník výboru.

5. Zápis obsahuje datum, místo, čas a program jednání. Dále obsahuje závěry, ke kterým výbor dospěl v rámci projednávání, včetně výsledků hlasování, případně přijatých usnesení výboru. Pokud je zápis veden formou záznamu z jednání, je nutné tuto část písemně odsouhlasit dvěma ověřovateli.

6. Tajemník výboru vyhotoví zápis z jednání výboru do 3 pracovních dnů, předseda výboru odsouhlasí zápis do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zápis obdržel. Tajemník výboru předá elektronickou nebo tištěnou verzi zápisu všem členům výboru a nechá jej zveřejnit na webových stránkách MČ s výjimkou neveřejných příloh.

7. Z neveřejné části jednání výboru je pořizován zápis formou neveřejné přílohy, která je v tištěné podobě uložena v zapečetěné obálce u originálu zápisu.

8. Občané mají právo nahlížet do zápisu a usnesení výboru a pořizovat si z nich opisy, výpisy
a kopie s výjimkou neveřejných částí zápisu.

ČLÁNEK 4

1. Personální změny ve složení ve výboru se řídí článkem 1 tohoto jednacího řádu.

2. Předseda výboru může předkládat návrhy na personální změny ve složení výboru k projednání zastupitelstvu prostřednictvím odboru kancelář starosty.

3. V případě, že u člena výboru dojde při projednávání některého bodu k střetu zájmů, je povinen tuto skutečnost předem sdělit. Za střet zájmů lze považovat, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by členovi výboru mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. Tato skutečnost se uvede do zápisu i s uvedením, jak podjatý člen výboru hlasoval.

4. Člen výboru, který není zároveň členem zastupitelstva, je povinen podepsat „Prohlášení mlčenlivosti“, týkající se ochrany osobních údajů. Prohlášení mlčenlivosti tvoří přílohu tohoto jednacího řádu.

5. Člen výboru je povinen zachovávat zákonnou mlčenlivost o všech skutečnostech,
o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce.

Tento jednací řád byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 11 č. 0010/5/Z/2015 ze dne 12. února 2015.

Praha, ……………

…………………………………………..

starosta městské části Praha 11

******************************************************

Příloha JŘ výborů ZMČ Praha 11

PROHLÁŠENÍ MLČENLIVOSTI

…………………………………………………………….

Jméno, příjmení

Prohlašuji, že jsem si vědom/vědoma skutečnosti, že vzhledem k účasti na jednání výboru zastupitelstva přicházím do styku s osobními údaji, a jsem proto vázán mlčenlivostí podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jsem povinen/povinna zachovávat mlčenlivost nejen o osobních údajích, ale také o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobním údajem je dle § 4 zákona o ochraně osobních údajů jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže
lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Osobními údaji jsou například jméno a příjmení subjektu, jeho bydliště, rodné číslo, číslo osobního dokladu, věk, zdravotní stav, pohlaví, sexuální orientace, etnická, rasová, národnostní
a státní příslušnost, členství ve společenských organizacích, náboženské vyznání, rodinný stav
a jakékoliv další údaje, které mohou vést ke ztotožnění konkrétního lidského jedince.

Jsem si vědom/a, že povinnost zachovávat mlčenlivost obsahuje mj. zákaz zveřejňovat osobní údaje, které jsou v písemnosti obsaženy, jakož i zákaz tyto údaje jakkoliv dále zpracovávat
(např. do přehledů, seznamů, výtahů). Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost může
být spáchán trestný čin neoprávněné nakládání s osobními údaji podle § 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení jednání výboru zastupitelstva.

Datum:

-----------------------------------
podpis

 

 

18.11.2005 14:49:45 | přečteno 5396x | Ivana Dudová

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální