Zastupitelstvo MČ ve znění zákona o HMP

Zastupitelstvo městské části při stanovení počtu členů zastupitelstva městské části přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu městské části. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo městské části mělo v městské části - nad 70 000 obyvatel 35 až 45 členů. Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva městské části je počet obyvatel městské části k 1. lednu roku, v němž se konají volby.

Zastupitelstvo městské části

dle zákona č. 131/2000 Sb., v platném znění, o hlavním městě Praze:

§ 87

 1. Zastupitelstvo městské části je složeno z členů zastupitelstva městské části.
 2. Na postavení a jednání zastupitelstva městské části a jeho členů se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání zastupitelstva hlavního města Prahy a jeho členů, není-li zákonem stanoveno jinak. Na rozhodování zastupitelstva městské části se použije ustanovení vztahující se na rozhodování zastupitelstva hlavního města Prahy, není-li zákonem nebo Statutem stanoveno jinak.
 3. Uvolněnému členu zastupitelstva městské části a neuvolněnému členu zastupitelstva městské části, pokud vykonává funkci starosty, jemuž v době konání voleb do zastupitelstva městské části příslušela měsíční odměna, náleží tato odměna ještě po dobu 3 měsíců od konání voleb, pokud mu nevznikl opětovný nárok na měsíční odměnu.
 4. Uvolněnému členu zastupitelstva městské části a neuvolněnému členu zastupitelstva městské části, pokud vykonává funkci starosty, jehož funkční období skončilo před konáním voleb do zastupitelstva městské části, může být měsíční odměna poskytnuta ještě po dobu 3 měsíců po skončení jeho funkčního období.

§ 88

 1. Počet členů zastupitelstva městské části na příští volební období stanoví zastupitelstvo městské části nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích. Pokud nebyl počet členů zastupitelstva určen v této lhůtě, volí se počet členů zastupitelstva městské části podle dolní hranice rozpětí uvedeného v odstavci 2.
 2. Zastupitelstvo městské části při stanovení počtu členů zastupitelstva městské části přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu městské části. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo městské části mělo v městské části
  1. do 500 obyvatel 5 až 9 členů,
  2. nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů,
  3. nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů,
  4. nad 10 000 do 30 000 obyvatel 15 až 25 členů,
  5. nad 30 000 do 70 000 obyvatel 25 až 35 členů,
  6. nad 70 000 obyvatel 35 až 45 členů.
 3. Počet členů zastupitelstva městské části, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce úřadu městské části a případně též jiným způsobem v místě obvyklým nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení.
 4. Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva městské části je počet obyvatel městské části k 1. lednu roku, v němž se konají volby.

Působnost zastupitelstva městské části

§ 89

 1. Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených tímto zákonem, zvláštním zákonem nebo Statutem. Dále je zastupitelstvu městské části vyhrazeno
  1. volit starostu městské části, zástupce starosty městské části a další členy rady městské části a odvolávat je z funkce,
  2. stanovit počet členů zastupitelstva městské části, kteří vykonávají tuto funkci jako své zaměstnání,
  3. stanovit výši odměn členům zastupitelstva městské části,
  4. vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy,
  5. vyjadřovat se k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy,
  6. vyjadřovat se k návrhu programu rozvoje hlavního města Prahy,
  7. schvalovat regulační plán pro území městské části,
  8. schvalovat program rozvoje městské části v souladu s programem rozvoje hlavního města Prahy,
  9. schvalovat rozpočet a závěrečný účet městské části,
  10. zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy městské části,
  11. zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a zařízení bez právní subjektivity,
  12. rozhodovat o spolupráci městské části s jinými městskými částmi, jakož i územními samosprávnými celky a o formě této spolupráce,
  13. rozhodovat o veřejných zakázkách, u nichž cena předmětu plnění přesahuje 5 % souhrnu všech příjmů městské části plánovaných ve schváleném rozpočtu městské části v příslušném kalendářním roce nebo 50 000 000 Kč,
  14. rozhodovat o vyhlášení místního referenda na území městské části,
  15. udělovat a odnímat čestné občanství a ceny městské části,
  16. rozhodovat o věcných a peněžitých darech právnickým a fyzickým osobám,
  17. rozhodovat o zrušení usnesení rady městské části, jehož výkon starosta městské části pozastavil podle § 102.
 2. Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat o těchto majetkoprávních úkonech, pokud jsou městským částem zákonem nebo Statutem svěřeny:
  1. o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, půjčky nebo dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení orgány městské části,
  2. o peněžitých a nepeněžitých vkladech orgánů městské části do obchodních společností a svazků,
  3. o majetkové účasti městské části na podnikání jiných osob s výjimkou právnických osob založených nebo zřízených městskou částí,
  4. o nabytí a převodu nemovitých věcí, včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů,
  5. o bezúplatném převodu movitých věcí včetně peněz, s výjimkou obvyklých darů k životním jubileím, obdobným příležitostem a darů věnovaných tuzemským právnickým osobám na vědu a vzdělávání, na charitativní, sociální, zdravotnické a ekologické účely a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu v celkové částce nejvýše 50 000 Kč ročně jednomu a témuž subjektu a s výjimkou poskytování jednorázových sociálních výpomocí občanům,
  6. o bezúplatném postoupení pohledávek městské části,
  7. o vzdání se práva, prominutí pohledávky a úplatném postoupení pohledávky vyšší než 100 000 Kč,
  8. o zastavení nemovitých věcí,
  9. o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 100 000 Kč,
  10. o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
  11. o převodech pozemků,
  12. o převodech staveb,
  13. o přijetí úvěru (půjčky), s výjimkou kontokorentního úvěru (pokud jeho výše nepřevyšuje jednu šestinu posledního schváleného ročního rozpočtu městské části),
  14. o poskytnutí nepeněžitých vkladů ve formě nemovitostí do obchodních společností a svazků,
  15. o převodech veřejně prospěšných staveb včetně pozemků určených pro veřejně prospěšné stavby,
  16. o převodech pozemků s objekty veřejné zeleně,
  17. o převodech bytových domů a jednotlivých bytových jednotek podle zvláštního právního předpisu.
 3. Zastupitelstvu městské části nepřísluší vydávat obecně závazné vyhlášky.
 4. Zastupitelstvo městské části rozhoduje v otázkách přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

§ 90

K platnému usnesení a rozhodnutí zastupitelstva městské části nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva městské části.

§ 91

Zastupitelstvo městské části zruší usnesení rady městské části a usnesení výboru zastupitelstva městské části, jestliže je v rozporu s právním předpisem nebo usnesením zastupitelstva městské části.

§ 92

 1. Starosta městské části je povinen svolat zasedání zastupitelstva městské části též na základě písemné žádosti primátora hlavního města Prahy.
 2. Nesejde-li se zastupitelstvo městské části po dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, rozpustí je zastupitelstvo hlavního města Prahy. Proti tomuto rozhodnutí může městská část podat opravný prostředek k soudu.22) Do doby, než bude zvoleno nové zastupitelstvo městské části, popřípadě určen správce městské části (§ 93), zabezpečuje úkoly v samostatné působnosti městské části rada městské části; není-li zvolena, zabezpečuje je starosta městské části. V tomto případě radě městské části, a není-li zřízena, ani starostovi městské části nepřísluší rozhodovat ve věcech vyhrazených zastupitelstvu městské části podle § 89 s výjimkou schválení rozpočtu městské části.

§ 93

 1. Ředitel Magistrátu jmenuje správce městské části, pokud
  1. se opakovaně neuskuteční vyhlášené volby do zastupitelstva městské části z důvodu nedostatku kandidátů na členy zastupitelstva městské části, anebo proto, že nebyla ustavena volební komise,
  2. poklesne počet členů zastupitelstva městské části o více než o polovinu z celkového počtu stanoveného podle § 88, nebo
  3. dojde k rozpuštění zastupitelstva městské části z důvodů, které stanoví tento zákon.
 2. Správce městské části je v čele úřadu městské části (§ 103) a zabezpečuje výkon přenesené působnosti městské části. Jde-li o úřad městské části, kde byla zřízena funkce tajemníka úřadu městské části, je tento tajemník úřadu podřízen správci městské části. Správce městské části není oprávněn vykonávat pravomoci zákonem vyhrazené zastupitelstvu městské části s výjimkou schválení rozpočtu městské části.
 3. Ředitel Magistrátu kontroluje činnost správce městské části. Osobní a věcné výdaje spojené s výkonem funkce správce městské části hradí hlavní město Praha.
 4. Činnost správce městské části končí dnem ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva městské části. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva městské části podá správce městské části zprávu o výkonu své funkce a o stavu hospodaření a majetku městské části.
16.11.2005 15:54:43 | přečteno 14992x | Jitka Volková

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

 • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální