Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Struktura a náplň činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví (Nad Opatovem 2140)

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v samostatné působnosti zabezpečuje činnost v oblasti sociální péče a zdravotnictví ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu hl. m. Prahy, metodicky vede organizace zřízené MČ, sleduje vyhlašování grantových programů v sociální a zdravotní oblasti a zpracovává a předkládá žádosti MČ o poskytnutí grantů, poskytuje metodickou pomoc nestátním subjektům na území MČ. Odbor je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.

V přenesené působnosti odbor vykonává činnost v rozsahu zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zvláštních předpisů v oblasti zdravotnictví. Odbor je podřízen Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu zdravotnictví.

Agenda protidrogového koordinátora

 • zajišťuje odborné podklady pro rozhodování úřadu v oblasti protidrogové prevence
 • soustřeďuje informace o vývoji situace na drogové scéně a zabezpečuje jejich vyhodnocení a podává návrhy na řešení
 • vede přehled o všech projektech a akcích v protidrogové oblasti
 • vede přehled o zařízeních pro prevenci, poradenství, léčbu a rehabilitaci drogových závislostí
 • organizačně zajišťuje realizaci grantových programů v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a protidrogové politiky, kontroluje jejich plnění
 • koordinuje proces plánování sociálních služeb

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže

   
 • Zajišťuje ochranu dítěte při rozvodu manželství
 • Reší problematiku dítěte z neúplné rodiny
 • Reší problematiku nedostatečné péče o děti a problematiku dítěte zneužívaného,zanedbávaného a týraného
 • Zodpovídá za vedení spisové dokumentace podle platných pokynů a příkazů nadřízeného pracovníka
 • Zjišťuje stanovisko dítěte při projednávání všech záležitostí, které se ho týkají (bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu)
 • Poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • Zprostředkovává náhradní rodinnou péči a vyhledává děti vhodné do NR?
 • Eviduje občany vhodné stát se svojiteli a pěstouny
 • Provádí průběžné vyhodnocování situace ohroženého dítěte a vypracovává individuální plán na ochranu dítěte
 • Zajišťuje organizaci případových konferencí
 • Zastupuje nezletilé u soudů a v dědickém řízeni v postavení kolizního opatrovníka
 • Rozhoduje o výchovných opatřeních ti sleduje, zda jsou dodržována
 • Sleduje výkon ústavní výchovy a podmínky pro návrat dítěte z výkonu ústavní výchovy
 • Vykonává sociální šetření v rodině, bydlišti, škole dítěte a ve zdravotnických zařízeních
 • Spolupracuje s jinými státními orgány a úřady
 • Spolupracuje se zařízeními. v nichž se vykonává ústavní výchova
 • Navrhuje soudu předběžná opatření o umístěni nezletilého dítěte do náhradní výchovy při jeho ohroženi
 • Rozhoduje o výchovných opatřeních v případě ohrožení výchovy dětí
 • Rozhoduje o návštěvě odborného pracoviště ve prospěch výchovy dítěte, pokud tak neučiní rodiče

Oddělení sociální péče a pomoci

 • poskytuje konzultační a poradenskou činnost v oblasti své působnosti pro veřejnost (např. poradenství v oblasti sociálních služeb, v oblasti hmotné nouze, v oblasti zdravotně znevýhodněných klientů)
 • realizuje přímou sociální práci s klientem
 • podílí se na přípravě a realizaci koncepce sociální péče
 • rozhoduje ve správních řízeních o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zajišťuje pohřbení zcela osamělých osob zemřelých na území městské části
 • zajišťuje výměnu zvláštního označení do vozidla pro parkování 01 AA šestimístné číslo (uvedeno na zadní straně průkazu) za Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (nové označení 07 CC šestimístné číslo)
 • Oddělení sociální prevence

 • poskytuje poradenství dětem, mladistvým a dospělým občanům, kteří se dopustili protispolečenského jednání
 • zprostředkovává pomoc v poradenských, zdravotnických a jiných zařízeních zastupuje děti a mladistvé před soudem v řízení o ústavní či ochranné výchově a v trestním řízení proti mladistvým
 • podává podněty k zahájení trestního stíhání rodičů při podezření ze spáchání trestního činu vůči dítěti
 • navrhuje podle potřeby peněžité a věcné dávky pro společensky nepřizpůsobivé občany
 • analyzuje situaci v oblasti sociálně patologických jevů a podílí se na realizaci preventivních opatření

Struktura odboru

vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví - Hostomská Gabriela, Mgr.
 agenda bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou)
  samostatný odborný referent agendy bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou) - Veselá Anna, Mgr.
 agenda zdravotnictví - Kaizlová Zuzana, Ing., DiS.
 koordinátor rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinci - Dekařová Ivana, Ing.
 oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže
  vedoucí oddělení soc. právní ochrany, náhradní rodinná péče - Jindřichová Milena, Mgr.
   terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí - Kališová Radka, Mgr.; Klasová Barbora, Mgr.; Lodinová Andrea, DiS.; Maturová Eva, DiS.; Mištíková Alena, Mgr.; Stránská Jana, DiS.; Šmírová Jaroslava; Veselá Lenka, DiS.
 oddělení sociální péče a pomoci
  vedoucí oddělení sociální péče a pomoci - Strašák Lukáš, Bc., DiS.
   samostatný odborný referent veřejný opatrovník
   sociální pracovnice - Bělčíková Lenka, DiS.; Šnajdrová Martina
   sociální pracovník (veřejný opatrovník) - Jebavá Zdeňka, Bc.
 oddělení sociální prevence
  vedoucí oddělení soc. prevence - Škárková Teturová Šimona, Bc.
   sociální kurátor pro děti a mládež - Aubusová Karolína, Bc., DiS.; Gösselová Petra, Bc., DiS.; Hnyková Simona, Bc.
 protidrogový koordinátor - Vanišová Barbora, Mgr.
 sekretariát, agenda sociální byty - Horejšová Eva
14.11.2005 16:38:23 - aktualizováno 14.10.2014 15:39:57 | přečteno 51665x | Charlie Root

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

 • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální