Schválený rozpočet na rok 2007 jednotlivých činností v rámci oddílů rozpočtové skladby

(v tis. Kč)

SK S R UR SR index
Oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ k 30.9. SR
OBCHOD A SLUŽBY 2005 2006 2006 2007 07/06
Běžné výdaje:
Propagace městské části 2 370,7 1 500 2 399,1 0 0,00
Výstava 0,0 1 000 1 000,0 0 0,00
Informační centrum JM 0,0 0 0,0 500 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 2 370,7 2 500 3 399,1 500 0,20
Kapitálové výdaje: 0,0 0 0,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 2 1 2 370,7 2 500 3 399,1 500 0,20

SK S R UR SR index
Oddíl 22 - DOPRAVA k 30.9. SR
2005 2006 2006 2007 07/06
Běžné výdaje:
Dopravní posudky a značení 168,0 200 200,0 200 1,00
Údržba komunikací 2 453,9 1 800 1 800,0 1 800
Městský informační orient. systém (MIOS) 80,0 50 50,0 150 3,00
Ostatní výdaje v oblasti dopravy 40,9 100 100,0 100 1,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 2 742,8 2 150 2 150,0 2 250 1,05
Kapitálové výdaje:
Doprava v klidu (parkování) (OSM) 2 996,4 1 765 1 765,0 500 0,28
Výstavba hromadných parkovacích stání (OSM) 1 795,3 55 180 55 180,0 9 400 0,17
Cyklistické stezky (OSM) 20,0 3 580 3 100,0 2 450 0,68
Pěší komunikace 113,5 3 491 3 491,0 800 0,23
Zastřešení dálnice 0,0 0 0,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 4 925,2 64 016 63 536,0 13 150 0,21
C E L K E M oddíl 2 2 7 668,0 66 166 65 686,0 15 400 0,23

SK S R UR SR index
Oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ k 30.9. SR
2005 2006 2006 2007 07/06
Běžné výdaje:
Vypracování povodňových plánů 50,0 0 0,0 0 x
Zásobování pitnou vodou - oprava studní 0,0 25 25,0 25 1,00
Rozbory vod a studie 0,0 25 25,0 25 1,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 50,0 50 50,0 50 1,00
C E L K E M oddíl 2 3 50,0 50 50,0 50 1,00

SK S R UR SR index
Oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ k 30.9. SR
2005 2006 2006 2007 07/06
Běžné výdaje:
NEINVESTIČNÍ VLASTNÍ: 6 820,7 7 219,0 7 496,1 7 589 1,05
Akce pořádané OŠK 122,7 250 250,0 213 0,85
Internetové propojení ZŠ a MŠ na JM 3 583,6 4 699 4 586,5 5 000 1,06
Mzdové výdaje včetně pojistného (PER) 287,7 331 331,0 0 0,00
Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání 2 826,7 1 939 2 328,6 2 376 1,23
PŘÍSPĚVKY MŠ A ZŠ: 72 127,6 64 254 65 216,3 65 158 1,01
Mateřské školy 19 994,2 16 324 16 902,4 17 295 1,06
- příspěvky na provoz 13 298,4 12 556 12 656,0 13 376 1,07
- příspěvek na nájemné 2 706,5 2 705 2 720,1 2 735 1,01
- příspěvky na odpisy 376,0 376 376,0 392 1,04
- příspěvky na jmenovité opravy 2 060,0 0 0,0 0 x
- ostatní příspěvky 1 373,3 687 1 132,3 792 1,15
- účelový příspěvek na MŠ 180,0 0 18,0 0 x
MŠ C E L K E M 19 994,2 16 324,0 16 902,4 17 295 1,06
Základní školy 52 133,4 47 930 48 313,9 47 863 1,00
- příspěvky na provoz 33 158,0 31 872 31 872,0 31 931 1,00
- příspěvek na nájemné 14 345,1 14 225 14 209,9 14 083 0,99
- příspěvky na odpisy 963,5 963 963,0 1 063 1,10
- příspěvky na jmenovité opravy 934,0 0 0,0 0 x
- mimořádné příspěvky 2 732,8 870 1 269,0 786 0,90
ZŠ C E L K E M 52 133,4 47 930,0 48 313,9 47 863 1,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 78 948,3 71 473 72 712,4 72 747 1,02
Kapitálové výdaje:
INVESTICE VLASTNÍ 95 764,1 124 700,0 148 660,7 240 258 1,93
Technické zhodnocení celkem, z toho: 95 764 124 700 148 660,7 240 258 1,93
Mateřské školy 0,0 10 650 11 751,0 90 570 8,50
Základní školy 95 764,1 112 550 135 419,0 139 688 1,24
Kamery do škol 0,0 0 0,0 8 000 x
DDM Janouchova 671 0,0 1 500 1 490,7 2 000 1,33
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY: 2 580,5 0 28,2 0 x
Příspěvky na stavební investice 0,0 0 0,0 0 x
Příspěvky na nestavební investice 2 580,5 0 28,2 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 98 344,6 124 700 148 688,9 240 258 1,93
C E L K E M oddíl 3 1 + 3 2 177 293 196 173 221 401 313 005 1,60

SK S R UR SR index
Oddíl 33 - KULTURA k 30.9. SR
2005 2006 2006 2007 07/06
Běžné výdaje:
Grantový program 700,0 700 700,0 700 1,00
Správa kulturních objektů a památek 268,7 250 270,5 250 1,00
Společenské a kulturní akce MČ Praha 11 710,4 250 332,0 250 1,00
Mediální politika MČ Praha 11 838,2 900 900,0 5 800 x
Propagace městské části 0,0 0 0,0 1 500 x
Občanské obřady 536,6 580 580,0 600 1,03
Publikační a ediční činnost 0,0 0 0,0 1 000 x
Mzdové výdaje - honoráře za KLÍČ 144,0 170 170,0 50 0,29
Příspěvky celkem, z toho: 15 288,9 12 769 13 886,5 8 000 0,63
KD Chodovská tvrz 7 565,3 6 231 6 684,5 4 000 0,64
KD Klubka 2 309,0 2 250 2 260,0 1 500 0,67
KC Zahrada 5 414,6 4 288 4 942,0 2 500 0,58
Ostatní výdaje v oblasti kultury 254,0 250 1 001,0 408 1,63
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 18 740,8 15 869,0 17 840,0 18 558 1,17
Kapitálové výdaje:
Technické zhodnocení kulturních 1 143,5 828 2 328,0 600 0,72
objektů a památek
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 1 143,5 828 2 328,0 600 0,72
C E L K E M oddíl 3 3 19 884,3 16 697 20 168,0 19 158 1,15

SK S R UR SR index
Oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA k 30.9. SR
A ZÁJM. ČINNOST 2005 2006 2006 2007 07/06
Běžné výdaje:
Grantový program 1 364,0 850,0 850,0 1 000 1,18
Pronájem pozemků škol. hřiště Schulhoffova 82,2 120 242,8 140 1,17
Provoz školních hřišť 1 157,7 1 650 1 650,0 300 0,18
Ozdravné a sportovní pobyty pro děti 0,0 0 0,0 6 500 x
Ostatní výdaje v oblasti sportu 362,2 300 428,0 300 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 2 966,1 2 920 3 170,8 8 240 2,82
Kapitálové výdaje:
Spoluúčast na rek. škol. hřišť - granty MHMP 5 396,8 1 070 0,0 1 510 1,41
Projektová dokumentace 0,0 200 200,0 200 1,00
Sportovní areál ZŠ K Milíčovu 703,7 5 011 8 567,5 1 500 0,30
Vodní svět 1 178,1 2 226 2 226,0 2 200 0,99
Dovybavení školních hřišť 0,0 300 300,0 0 0,00
Sportovní areál při ZŠ Donovalská 393,9 835 835,0 0 0,00
Sportovní areál při ZŠ Mendelova 0,0 0 3 513,5 450 x
Rekonstrukce sportoviště Mikulova 1583 1 259,0 0 0,0 0 x
Multifunkční hala ZŠ Květnového vítězství 1554 0,0 0 0,0 1 800 x
Ostatní výdaje v oblasti sportu 6 000 650 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 8 932 15 642 15 642 8 310 0,53
C E L K E M oddíl 3 4 11 897,6 18 562 18 812,8 16 550 0,89

SK S R UR SR index
Oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ k 30.9. SR
2005 2006 2006 2007 07/06
Běžné výdaje:
Grantový program 438,2 300 300,0 300 1,00
Ostatní výdaje z fin. vypořádání minulých let 0,0 0 750,0 0 x
Příspěvky a dary: 3243,4 3 342 2 242,0 3 551 1,06
SZZ JM I. 1002,1 0 0,0 0 x
SZZ JM II. 2241,3 2 242 2 242,0 2 251 1,00
lékařská služba první pomoci 0,0 1 100 0,0 1 300 1,18
Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví 12,8 25 25,0 2 086 83,44
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 3 694,4 3 667,0 3 317,0 5 937 1,62
Kapitálové výdaje:
Opatovská 1763 0,0 2 750 0,0 11 000 4,00
Výjezdové stanoviště záchranné služby 0,0 0 0,0 5 000 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 2 750 0,0 16 000 5,82
C E L K E M oddíl 3 5 3 694,4 6 417 3 317,0 21 937 3,42

SK S R UR SR index
Oddíl 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ k 30.9. SR
SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ 2005 2006 2006 2007 07/06
Běžné výdaje:
Údržba hřbitova, sociální pohřby 347,6 572 572,0 570 1,00
Územní plánování celkem (OÚR) 247,3 300 300,0 700 2,33
Geodetické práce, technická pomoc (OMP) 415,1 495 495,0 300 0,61
Fond podpory regenerace (OÚR) 20 748,5 60 000 60 000,0 38 000 0,63
Mzdové výdaje - ostatní osobní výdaje 36,0 36,0 36,0 40 1,11
Ostatní výdaje v oblasti bydlení, 4 686,2 29 624 33 529,0 12 150 0,41
komunálních služeb a úz. rozvoje, z toho:
Opravy vad panelové výstavby 2 599,1 27 460 31 365,0 9 450 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 26 480,7 91 027,0 94 932,0 51 760 0,57
Kapitálové výdaje:
Studie (OÚR) 250,0 300 300,0 3 750 12,50
Rekonstrukce hřbitova 2 377,6 0 0,0 0 x
Regenerace BF 24 083,8 68 995 80 542,0 62 785 0,91
Dům seniorů 0,0 0 0,0 2 000 x
Projektová příprava 0,0 4 000 4 996,0 2 715 0,68
Bezpečnostní systémy 0,0 2 230 5 806,0 4 000 1,79
Kontejnerová stání 655,1 0 0,0 0 x
Nebytové objekty 74,4 2 500 1 000,0 500 0,20
Výkup nemovitostí (OMP) 640,0 3 490 3 890,0 800 0,23
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 28 080,9 81 515,0 96 534,0 76 550 0,94
C E L K E M oddíl 3 6 54 561,6 172 542 191 466,0 128 310 0,74

SK S R UR SR index
Oddíl 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO k 30.9. SR
PROSTŘEDÍ 2005 2006 2006 2007 07/06
Běžné výdaje:
Odpadové hospodářství 5 054,0 5 600 5 500,0 5 830 1,04
Grantový program 75,0 100 100,0 500 5,00
Údržba veřejné zeleně 25 146,1 22 150 23 803,0 22 000 0,99
Pojištění veřejných ploch 18,0 18 18,0 18 1,00
Nájmy pozemků (OMP) 228,2 282 282,0 15 0,05
Výsadba stromů 0,0 0 0,0 2 000 x
Ostatní výdaje v oblasti ochr. životního prostředí 549,9 600 450,0 2 600 4,33
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 31 071,2 28 750,0 30 153,0 32 963 1,15
Kapitálové výdaje:
Parky na JM (OSM) 0,0 7 500 7 500,0 26 000 3,47
Kontejnerová stání (OSM) 3 484,7 4 100 3 600,0 5 000 1,22
Rehabilitace vnitrobl.Křejpského-Lečkova (OSM) 186,2 6 748 6 748,0 2 180 0,32
Rekonstrukce dětských hřišť 8 792,0 10 000 15 000,0 10 000 1,00
Sadovnické úpravy a úpravy herních ploch 997,4 2 000 2 000,0 2 100 1,05
Rekonstrukce hřiště v Mikulově ulici 2 499,6 0 0,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 15 959,9 30 348 34 848,0 45 280 1,49
C E L K E M oddíl 3 7 47 031,1 59 098 65 001,0 78 243 1,32

SK S R UR SR index
Oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY k 30.9. SR
V SOC. ZABEZPEČENÍ 2005 2006 2006 2007 07/06
Běžné výdaje:
Sociální dávky 47 866,4 54 500 52 000,0 0 0,00
C E L K E M oddíl 4 1 47 866,4 54 500 52 000,0 0 0,00

SK S R UR SR index
Oddíl 43 - SOCIÁLNÍ PÉČE k 30.9. SR
A POMOC 2005 2006 2006 2007 07/06
Běžné výdaje:
Grantový program 854,5 900 900,0 900 1,00
Příspěvky Centru sociálních služeb 27 717,9 26 000 26 000,0 20 000 0,77
Ostatní výdaje v oblasti sociální péče 374,7 120 120 191 1,59
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 28 947,1 27 020,0 27 020,0 21 091 0,78
Kapitálové výdaje:
ÚMČ (soc. půjčky obyv. na nákup automobilu) 15,0 60 60,0 60 1,00
Azylový dům Donovalská (OSM) 3 888,6 1 000 4,0 0 0,00
Příspěvky Centru soc. služeb JM: 1 962,2 480 480,0 760 1,58
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 5 865,8 1 540 544,0 820 0,53
C E L K E M oddíl 4 3 34 812,9 28 560 27 564,0 21 911 0,77
z toho: Centrum soc. služeb 29 680,1 26 480 26 480 20 760 0,78

SK S R UR SR index
Oddíl 52 - CIVILNÍ NOUZOVÉ k 30.9. SR
PLÁNOVÁNÍ 2005 2006 2006 2007 07/06
Běžné výdaje:
Dobudování civilního nouzového plánu 13,6 50 50,0 50 1,00
C E L K E M oddíl 5 2 13,6 50 50,0 50 1,00

SK S R UR SR index
Oddíl 53 - BEZPEČNOST k 30.9. SR
A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 2005 2006 2006 2007 07/06
Běžné výdaje:
Bezpečné JM 0,0 1 500 1 500,0 1 100 0,73
Dary, z toho: 250,0 250 250,0 250 1,00
pro MP a Policii ČR 250,0 250 250,0 250 1,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 250,0 1 750 1 750,0 1 350 0,77
Kapitálové výdaje:
Bezpečné JM 0,0 0 0,0 14 300 x
Sídlo MP 0,0 70 20,0 1 000 14,29
Policie ČR - kamery 0,0 1 000 1 000,0 850 0,85
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 1 070 1 020,0 16 150 15,09
C E L K E M oddíl 53 250,0 2 820 2 770,0 17 500 6,21

SK S R UR SR index
Oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA k 30.9. SR
A INTEGROVANÝ ZÁCHR. SYSTÉM 2005 2006 2006 2007 07/06
Běžné výdaje:
Příspěvky a dary: 365,5 300,0 336,0 300 1,00
Sbor dobrov. hasičů Praha 4 - Chodov 340,5 300 300,0 300 1,00
Věcný dar hasičskému sboru hl. m. Prahy 25,0 0 36,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 365,5 300 336 300 1,00
Kapitálové výdaje:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 55 365,5 300 336,0 300 1,00

SK S R UR SR index
Oddíl 61 - STÁTNÍ SPRÁVA k 30.9. SR
ÚZ. SAMOSPRÁVA 2005 2006 2006 2007 07/06
Běžné výdaje (mimo mzdových výdajů): 51 328,5 51 992 53 856,3 58 013 1,12
Základní provoz ÚMČ celkem 21 481,7 20 050 20 599,3 23 406 1,17
Výpočetní technika 4 989,9 5 160 5 370,0 6 690 1,30
Studijní a pracovní cesty 19,3 150 150,0 150 1,00
Publikační a ediční činnost 107,5 200 200,0 0 0,00
Pojistné zdravotní a sociální 22 010,9 23 510 23 798,0 24 590 1,05
z toho: pojistné za přípravu a realizaci voleb 0,0 350 350,0 0 0,00
Výdaje fondu zaměstnavatele MČ 2 684,8 2 922 2 922,0 3 177 1,09
Volby (OHS, OI) 30,3 0 817,0 0 x
finanční dary obyvatelstvu 4,1 0 0,0 0 x
Mzdové výdaje celkem (bez HČ), z toho: 66 943,6 71 288 73 163,0 76 071 1,07
Prostředky na platy (limit) 59 669,6 63 510 64 200,0 65 886 1,04
z toho:na odměny za přípravu a realiz.voleb 0,0 1 000 1 000,0 0 0,00
Ostatní osobní výdaje 1 150,6 600 740,0 1 550 2,58
Měs. odměny uvoln. členům ZMČ 2 579,5 3 110 3 110,0 4 515 1,45
Refundace mezd členům ZMČ 297,2 300 450,0 400 1,33
Měsíční odměny neuvoln.členů ZMČ 1 026,5 1 080 1 080,0 1 200 1,11
Jednor. odměny členům výborů, komisí - 465,6 600 600,0 600 1,00
finanční dary občanům
Výdaje fondu zaměstnavatele MČ 1 744,5 1 968 1 968,0 1 920 0,98
Volby (PER) 10,1 0 730,0 0 x
z toho: pojistné za přípravu a realiz.voleb 2,7 0 0,0 0 x
Finanční dary obyvatelstvu 0,0 120 285,0 0 0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 118 272,1 123 280 127 019,3 134 084 1,09
Kapitálové výdaje:
Nestavební investice 599,9 600 600,0 600 1,00
Výpočetní technika 2 599,8 3 100 3 100,0 3 100 1,00
Rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11 0,0 1 050 1 658,1 60 0,06
Nová radnice 1 769,2 1 395 85,0 4 700 3,37
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 4 968,9 6 145,0 5 443,1 8 460 1,38
C E L K E M oddíl 6 1 123 241,0 129 425 132 462 142 544 1,10

SK S R UR SR index
Oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY k 30.9. SR
A ČINNOSTI 2005 2006 2006 2007 07/06
Běžné výdaje:
Humanitární pomoc 700,0 0 0,0 0 x
Internet pro občany 0,0 300 300,0 0 0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 700,0 300 300,0 0 0,00
Kapitálové výdaje: 0,0 0 0,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 62 700,0 300 300,0 0 0,00

SK S R UR SR index
Oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE k 30.9. SR
2005 2006 2006 2007 07/06
Běžné výdaje:
Bankovní služby 167,3 160 160,0 200 1,25
Pojištění motorových vozidel 35,9 40 40,0 40 1,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 203,2 200 200,0 240 1,20
C E L K E M oddíl 6 3 203,2 200 200,0 240 1,20

SK S R UR SR index
Oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI k 30.9. SR
2005 2006 2006 2007 07/06
Běžné výdaje
Rozpočtová rezerva účelová 0,0 1 680 1 090,0 500 0,30
Rozpočtová rezerva neúčelová 0,0 13 739 1 902,1 8 000 0,58
Nejasné (nedohledané platby) 0,0 0 0,0 0 x
Ostatní (jinde nespecifikované) 732,3 0 0,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 732,3 15 419 2 992,1 8 500 0,55
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 6 4 732,3 15 419 2 992,1 8 500 0,55

21.2.2007 14:42:08 | přečteno 3100x | Ing. Stanislav Helige

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální