Schválený rozpočet na rok 2008 jednotlivých činností v rámci oddílů rozpočtové skladby

(v tis. Kč)

S K S R U R SR Index
Oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ
OBCHOD A SLUŽBY 2006 2007 2007 2008 08/07
Běžné výdaje:
Propagace městské části 2 623,0 0 0,0 0 x
Výstava 1 346,2 0 0,0 0 x
Informační centrum JM 0,0 500 500,0 500 1,00
Obchodní společnosti MČ 0,0 0 0,0 245 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 3 969,2 500 500,0 745 1,49
Kapitálové výdaje: 0,0 0 0,0 0 x
Obchodní společnosti MČ 0,0 0 0,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 2 1 3 969,2 500 500,0 745 1,49

S K S R U R SR Index
Oddíl 22 - DOPRAVA
2006 2007 2007 2008 08/07
Běžné výdaje:
Dopravní posudky a značení 155,5 200 200,0 200 1,00
Údržba komunikací 1 600,4 1 800 1 795,0 2 050 1,14
Městský informační orient. systém (MIOS) 50,0 150 150,0 200 1,33
Ostatní výdaje v oblasti dopravy 48,0 100 100,0 100 1,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 1 853,9 2 250 2 245,0 2 550 1,13
Kapitálové výdaje:
Doprava v klidu (parkování) (OSM) 202,8 500 500,0 0 0,00
Výstavba hromadných parkovacích stání (OSM) 55 230,7 9 400 9 400,0 0 0,00
Cyklistické stezky (OSM) 0,0 2 450 2 450,0 5 500 2,24
Pěší komunikace 1 006,1 800 800,0 800 1,00
Zastřešení dálnice 0,0 0 0,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 56 439,6 13 150 13 150,0 6 300 0,48
C E L K E M oddíl 2 2 58 293,5 15 400 15 395,0 8 850 0,57

S K S R U R SR Index
Oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
2006 2007 2007 2008 08/07
Běžné výdaje:
Zásobování pitnou vodou - oprava studní 0,0 25 25,0 25 1,00
Rozbory vod a studie 0,0 25 25,0 25 1,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 50 50,0 50 1,00
C E L K E M oddíl 2 3 0,0 50 50,0 50 1,00

S K S R U R SR Index
Oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOL.SLUŽBY
2006 2007 2007 2008 08/07
Běžné výdaje:
NEINVESTIČNÍ VLASTNÍ: 5 361,6 7 589 93 862,7 11 325 1,49
Akce pořádané OŠK 199,3 213 207,9 260 1,22
Internetové propojení ZŠ a MŠ na JM 2 804,2 5 000 5 000,0 6 720 1,34
Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání 2 358,1 2 376 88 654,8 4 345 1,83
PŘÍSPĚVKY MŠ A ZŠ: 67 620,5 65 158 67 727,2 70 715 1,09
Mateřské školy 17 387,7 17 295 19 069,3 20 382 1,18
- příspěvky na provoz 12 773,1 13 376 13 462,9 13 321 1,00
- příspěvek na nájemné 2 721,6 2 735 2 762,7 2 637 0,96
- příspěvky na odpisy 376,1 392 392,0 392 1,00
- ostatní příspěvky 1 516,9 792 2 451,7 4 032 5,09
MŠ C E LK E M 17 387,7 17 295 19 069,3 20 382 1,18
Základní školy 50 232,8 47 863 48 657,9 50 333 1,05
- příspěvky na provoz 32 107,0 31 931 31 919,0 33 696 1,06
- příspěvek na nájemné 14 192,1 14 083 14 083,0 14 385 1,02
- příspěvky na odpisy 963,5 1 063 1 063,0 1 063 1,00
- ostatní příspěvky 2 970,2 786 1 592,9 1 189 1,51
ZŠ C E L K E M 50 232,8 47 863 48 657,9 50 333 1,05
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 72 982,1 72 747 161 589,9 82 040 1,13
Kapitálové výdaje:
INVESTICE VLASTNÍ 135 565,6 240 258 183 418,3 211 300 0,88
Technické zhodnocení celkem, z toho: 135 566 240 258 183 418 211 300 0,88
Mateřské školy 11 683,2 90 570 97 670,0 16 500 0,18
Základní školy 122 391,7 139 688 85 748,3 191 000 1,37
Kamery do škol 0 8 000 0,0 3 800 0,48
DDM Janouchova 671 1 490,7 2 000 0,0 0 0,00
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY: 164,7 0 0,0 0 x
Příspěvky na stavební investice 0,0 0 0,0 0 x
Příspěvky na nestavební investice 164,7 0 0,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 135 730,3 240 258 183 418,3 211 300 0,88
C E L K E M oddíl 3 1 + 3 2 208 712,4 313 005 345 008,2 293 340 0,94

S K S R U R SR Index
Oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ
PROSTŘEDKY 2006 2007 2007 2008 08/07
Běžné výdaje:
Grantový program 695,8 700 700,0 2 500 3,57
Správa kulturních objektů a památek 103,5 250 380,5 360 1,44
Společenské a kulturní akce MČ Praha 11 332,5 250 2 320,0 1 750 7,00
Mediální politika MČ Praha 11 853,6 5 800 5 800,0 7 058 1,22
Propagace městské části 0,0 1 500 2 100,0 2 950 1,97
Občanské obřady 555,7 600 600,0 680 1,13
Publikační a ediční činnost 0,0 1 000 986,0 500 0,50
Mzdové výdaje - honoráře za KLÍČ 85,2 50 125,0 110 2,20
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. 0,0 0 4 796,0 7 000 x
Příspěvky celkem, z toho: 13 906,5 8 000 9 604,7 0 0,00
KD Chodovská tvrz 6 704,5 4 000 5 224,7 0 0,00
KD Klubka 2 260,0 1 500 1 600,0 0 0,00
KC Zahrada 4 942,0 2 500 2 780,0 0 0,00
Ostatní výdaje v oblasti kultury 1 106,2 408 476,0 332 0,81
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 17 639,0 18 558 27 888,2 23 240 1,25
Kapitálové výdaje:
Technické zhodnocení kulturních
objektů a památek 190,9 600 500,0 0 0,00
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. 0,0 0 100,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 190,9 600 600,0 0 0,00
C E L K E M oddíl 3 3 17 829,9 19 158 28 488,2 23 240 1,21

S K S R U R SR Index
Oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA
A ZÁJMOVÁ ČINNOST 2006 2007 2007 2008 08/07
Běžné výdaje:
Grantový program 704,0 1 000 1 000,0 2 000 2,00
Pronájem pozemků škol. hřiště Schulhoffova 242,8 140 213,6 251 1,79
Provoz školních hřišť 1 257,5 300 300,0 300 1,00
Ozdravné a sportovní pobyty pro děti 0,0 6 500 6 500,0 15 100 2,32
Ostatní výdaje v oblasti sportu 439,5 300 500,0 850 2,83
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 2 643,8 8 240 8 513,6 18 501 2,25
Kapitálové výdaje:
Spoluúčast na rek.školních hřišť - granty MHMP 0,0 1 510 1 432,0 1 613 1,07
Projektová dokumentace 34,3 200 468,0 2 400 12,00
Sportovní areál ZŠ K Milíčovu 2 637,4 1 500 1 440,0 0 0,00
Vodní svět 0,0 2 200 5 800,0 17 300 7,86
Dovybavení školních hřišť 299,8 0 0,0 0 x
Sportovní areál při ZŠ Donovalská 583,2 0 0,0 0 x
Sportovní areál při ZŠ Mendelova 882,2 450 2 120,0 0 x
Multifunkční hala ZŠ Květnového vítězství 1554 0,0 1 800 800,0 0 0,00
Ostatní výdaje v oblasti sportu 0,0 650,0 650,0 0 0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 4 436,9 8 310 12 710,0 21 313 2,56
C E L K E M oddíl 3 4 7 080,7 16 550 21 223,6 39 814 2,41

S K S R U R SR Index
Oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ
2006 2007 2007 2008 08/07
Běžné výdaje:
Grantový program 150,0 300 470,0 300 1,00
Ostatní výdaje z fin.vypořádání minulých let 750,0 0 0,0 0 x
Příspěvky a dary: 2 241,3 3 551 2 251,0 2 260 0,64
SZZ JM II. 2 241,3 2 251 2 251,0 2 260 1,00
lékařská služba první pomoci 0,0 1 300 0,0 0 0,00
Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví 223,0 2 086 2 086,0 15 0,01
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 3 364,3 5 937 4 807,0 2 575 0,43
Kapitálové výdaje:
Opatovská 1763 0,0 11 000 3 000,0 2 400 0,22
Výjezdové stanoviště záchranné služby 5 000 5 000,0 400 0,08
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 16 000 8 000,0 2 800 0,18
C E L K E M oddíl 3 5 3 364,3 21 937 12 807,0 5 375 0,25

S K S R U R SR Index
Oddíl 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ
SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ 2006 2007 2007 2008 08/07
Běžné výdaje:
Údržba hřbitova, sociální pohřby 564,8 570 570,0 570 1,00
Územní plánování (OÚR) 57,1 700 700,0 800 1,14
Geodetické práce, technická pomoc (OMP) 252,7 300 300,0 100 0,33
Fond podpory regenerace (OÚR) 47 245,8 38 000 38 000,0 25 000 0,66
Mzdové výdaje - ostatní osobní výdaje 36,0 40 40,0 40 1,00
Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komunálních 34 922,9 12 150 3 390,0 10 205 0,84
služeb a úz.rozvoje, z toho:
- opravy vad panelové výstavby 31 897,2 9 450 450,0 0 0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 83 079,3 51 760 43 000,0 36 715 0,71
Kapitálové výdaje:
Studie (OÚR) 0,0 3 750 3 750,0 4 500 1,20
Regenerace BF 71 668,1 62 785 46 935,0 29 933 0,48
Modernizace bytů 0,0 0 0,0 10 000
Dům seniorů 0,0 2 000 2 000,0 1 000 0,50
Projektová příprava 1 927,8 2 715 7 715,0 3 000 1,10
Bezpečnostní systémy 3 552,3 4 000 4 000,0 11 000 2,75
Kontejnerová stání 4 399,6 0 0,0 2 000 x
Nebytové objekty 0,0 500 2 500,0 5 400 10,80
Výkup nemovitostí (OMP) 3 805,1 800 800,0 0 0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 85 352,9 76 550 67 700,0 66 833 0,87
C E L K E M oddíl 3 6 168 432,2 128 310 110 700,0 103 548 0,81

S K S R U R SR Index
Oddíl 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ 2006 2007 2007 2008 08/07
Běžné výdaje:
Odpadové hospodářství 5 450,0 5 830 5 835,0 6 900 1,18
Grantový program 0,0 500 124,0 500 1,00
Údržba veřejné zeleně 24 287,3 22 000 23 071,8 22 500 1,02
Pojištění veřejných ploch 18,0 18 18,0 18 1,00
Nájmy pozemků (OMP) 281,2 15 15,0 0 0,00
Výsadba stromů 0,0 2 000 2 000,0 0 0,00
Ostatní výdaje v oblasti ochr.životního prostředí 385,5 2 600 2 850,0 2 750 1,06
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 30 422,0 32 963 33 913,8 32 668 0,99
Kapitálové výdaje:
Parky na JM (OSM) 463,8 26 000 26 000,0 8 000 0,31
Kontejnerová stání (OSM) 3 499,3 5 000 5 000,0 4 550 0,91
Regenerace vnitrobloků (OSM) 5 998,0 2 180 2 180,0 700 0,32
Rekonstrukce dětských hřišť 14 993,6 10 000 16 000,0 9 451 0,95
Sadovnické úpravy a úpravy herních ploch, z toho: 1 979,9 2 100 2 100,0 8 500 4,05
Opravy vynucených tras v zeleni 0,0 0 0,0 1 500 x
Odstranění bet.mobiliáře,úpravy nevhodných terén.modelací 0,0 0 0,0 7 000 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 26 934,6 45 280 51 280,0 31 201 0,69
C E L K E M oddíl 3 7 57 356,6 78 243 85 193,8 63 869 0,82

S K S R U R SR Index
Oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY
V SOC. ZABEZPEČENÍ 2006 2007 2007 2008 08/07
Běžné výdaje:
Sociální dávky 46 481,7 0 85 974,3 0 x
C E L K E M oddíl 4 1 46 481,7 0 85 974,3 0 x

S K S R U R SR Index
Oddíl 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC …
2006 2007 2007 2008 08/07
Běžné výdaje:
Grantový program 500,0 900 900,0 1 800 2,00
Příspěvky Centru sociálních služeb Praha - JM 25 998,7 20 000 20 487,0 17 600 0,88
Ostatní výdaje v oblasti sociální péče 510,5 191 2 201,0 2 551 13,36
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 27 009,2 21 091 23 588,0 21 951 1,04
Kapitálové výdaje:
ÚMČ (soc. půjčky obyv. na nákup motorového vozidla) 0,0 60 60,0 60 1,00
Azylový dům Donovalská (OSM) 1,1 0 0,0 0 x
Příspěvky Centru soc. služeb Praha - JM 479,0 760 760,0 2 210 2,91
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 480,1 820 820,0 2 270 2,77
C E L K E M oddíl 4 3 27 489,3 21 911 24 408,0 24 221 1,11
z toho: Centrum soc. služeb 26 477,7 20 760 21 247,0 19 810 0,95

S K S R U R SR Index
Oddíl 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST
NA KRIZOVÉ STAVY 2006 2007 2007 2008 08/07
Běžné výdaje:
Dobudování civilního nouzového plánu 0,0 50 50,0 50 1,00
C E L K E M oddíl 5 2 0,0 50 50,0 50 1,00

S K S R U R SR Index
Oddíl 53 - BEZPEČNOST
A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 2006 2007 2007 2008 08/07
Běžné výdaje:
Bezpečné JM 807,5 1 100 4 292,0 5 060 4,60
Dary, z toho: 246,1 250 250,0 250 1,00
pro MP a Policii ČR 246,1 250 250,0 250 1,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 1 053,6 1 350 4 542,0 5 310 3,93
Kapitálové výdaje:
Bezpečné JM 599,8 14 300 7 114,0 2 200 0,15
Sídlo MP 18,8 1 000 9 844,0 6 000 6,00
Ostatní investice MP 0,0 0 0,0 1 000
Policie ČR - příspěvek na kamery 0,0 850 850,0 0 0,00
1. JIHOMĚSTSKÁ a.s. 0,0 0 2 000,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 618,6 16 150 19 808,0 9 200 0,57
C E L K E M oddíl 53 1 672,2 17 500 24 350,0 14 510 0,83

S K S R U R SR Index
Oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA
A INTEGROVANÝ ZÁCHR. SYSTÉM 2006 2007 2007 2008 08/07
Běžné výdaje:
Příspěvky a dary: 533,1 300,0 398,6 350 1,17
Sbor dobrov. hasičů Praha 4 - Chodov 492,5 300 350,0 350 1,17
Věcný dar hasičskému sboru hl. m. Prahy 40,6 0 48,6 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 533,1 300 398,6 350 1,17
Kapitálové výdaje:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 55 533,1 300 398,6 350 1,17

S K S R U R SR Index
Oddíl 61 - STÁTNÍ SPRÁVA,
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA ... 2006 2007 2007 2008 08/07
Běžné výdaje (mimo výdajů na platy, pojistné ...): 54 427,2 58 013 61 885,8 63 235 1,09
Základní provoz ÚMČ celkem 20 583,4 23 406 26 087,2 25 386 1,08
Poradenská činnost EU fondy 0,0 0 0,0 2 400 x
Výpočetní technika 6 158,4 6 690 6 901,2 6 690 1,00
Studijní a pracovní cesty 0,0 150 150,0 150 1,00
Publikační a ediční činnost 140,1 0 0,0 0 x
Pojistné zdravotní a sociální 23 351,5 24 590 25 570,4 25 275 1,03
z toho: pojistné za přípravu a realizaci voleb 350,0 0 0,0 0 x
Výdaje fondu zaměstnavatele MČ 2 582,9 3 177 3 177,0 3 334 1,05
Volby (OKT) 1 610,9 0 0,0 0 x
Výdaje na platy, ost.platby za prov.práci celkem, z toho: 71 854,9 76 071 79 039,1 76 129 1,00
(bez HČ)
Platy zaměstnancům v prac.poměru (limit) 62 867,6 65 886 68 679,1 67 060 1,02
z toho:na odměny za přípravu a realiz.voleb 1 000,0 0 0,0 0 x
Ostatní osobní výdaje 738,4 1 550 1 800,0 610 0,39
Měsíční odměny uvolněným členům ZMČ 3 314,4 4 515 4 515,0 4 635 1,03
Měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ 968,3 1 200 1 200,0 1 150 0,96
Refundace mezd členům ZMČ 402,8 400 400,0 300 0,75
Jednoráz. odměny čl.výborů, komisí (fin.dary občanům) 28,0 600 477,2 500 0,83
Výdaje fondu zaměstnavatele MČ 1 803,7 1 920 1 920,0 1 874 0,98
Volby (OKT-PER) 1 464,4 0 0,0 0 x
z toho: pojistné za přepravu a realizaci voleb 0,0 0 0,0 0 x
Finanční dary obyvatelstvu 0,0 0 47,8 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 126 282,1 134 084 140 924,9 139 364 1,04
Kapitálové výdaje:
Nestavební investice 544,5 600 640,0 250 0,42
Výpočetní technika 2 694,6 3 100 3 500,0 3 653 1,18
Rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11 1 658,1 60 310,0 200 3,33
Nová radnice 39,9 4 700 4 450,0 2 000 0,43
x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 4 937,1 8 460 8 900,0 6 103 0,72
C E L K E M oddíl 6 1 131 219,2 142 544 149 824,9 145 467 1,02

S K S R U R SR Index
Oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY
A ČINNOSTI 2006 2007 2007 2008 08/07
Běžné výdaje:
Humanitární pomoc 0,0 0 0,0 0 x
Internet pro občany 342,6 0 0,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 342,6 0 0,0 0 x
Kapitálové výdaje:
Internet pro občany 0,0 0 0,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 62 342,6 0 0,0 0 x

S K S R U R SR Index
Oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE
2006 2007 2007 2008 08/07
Běžné výdaje:
Bankovní služby 193,3 200 300,0 300 1,50
Pojištění motorových vozidel 31,2 40 40,0 40 1,00
Ostatní finanční operace (vrácení DPH) 0,0 0 0,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 224,5 240 340,0 340 1,42
C E L K E M oddíl 6 3 224,5 240 340,0 340 1,42

S K S R U R SR Index
Oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI
2006 2007 2007 2008 08/07
Běžné výdaje
Rozpočtová rezerva účelová 0,0 500 500,0 500 1,00
Rozpočtová rezerva neúčelová 0,0 8 000 21 655,0 8 000 1,00
Nejasné (nedohledané platby) 0,0 0 0,0 0 x
Ostatní (jinde nespecifikované) 697,3 0 0,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 697,3 8 500 22 155,0 8 500 1,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 6 4 697,3 8 500 22 155,0 8 500 1,00

8.1.2008 10:02:51 | přečteno 2827x | Ing. Stanislav Helige

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

  • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální