Základní informace o fondu

Cíl programu

V zájmu zlepšení úrovně bydlení a životního prostředí v souladu s platnou koncepcí regenerace Jižního Města, pro urychlení oprav a regenerace domů postavených panelovou technologií vytvořila městská část Praha 11 „Fond podpory regenerace městské části Praha 11“ (dále jen Fond). Tento fond slouží k poskytování vratných finančních výpomocí (dále jen půjček) a darů. Dále fond slouží na úhradu studií a přípravu projektů souvisejících s regenerací Jižního Města a úhradu vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti regenerace.

Systém čerpání finančních prostředků z Fondu je upravován statutem Fondu podpory regenerace městské části Praha 11 (dále jen Statut) a zásadami hospodaření Fondu podpory regenerace městské části Praha 11 (dále jen Zásady).

Poskytování půjček

Půjčky z fondu jsou určeny především na:

 • opravy a investice splňující podmínky státní finanční podpory oprav bytových domů:
  • výměnu a sanaci konstrukčních části,
  • odstranění a opravy zkorodované výztuže betonu,
  • zateplení obvodového pláště domu,
  • izolace domu proti spodní vodě,
  • obnovu fasády domu,
  • opravy a výměny střech,
 • výměny oken,
 • rekonstrukce vstupů a lodžií,
 • úpravy okolí domů,
 • výstavbu parkovacích míst pro motorová vozidla,
 • výstavbu a rekonstrukci stání pro nádoby na komunální odpad s napojením na komunikaci,
 • opravy a výměny výtahů,
 • odstraňování následků havárií a požárů,
 • nástavby na panelových domech.

Příjemci půjček

Příjemci půjček z fondu mohou být právnické osoby, které se staly vlastníky bytových domů v rámci privatizace podle zásad pro privatizaci bytového fondu městské části Praha 11, které ještě nesplatily kupní cenu a které přijmou závazek použít poskytnutou půjčku podle stanovených pravidel ve prospěch těchto domů a půjčku ve sjednané lhůtě splatit.

Příjemci půjčky mohou žádat o půjčku z fondu do maximální výše 50 % celkové kupní ceny domu a 80 % z již splacené kupní ceny ke dni 31.12. stávajícího roku podle uzavřené kupní smlouvy a zároveň maximálně 70 % z celkových nákladů na akci. Příjemce půjčky může o tuto žádat pouze v případě, že celkové náklady na akci přesahují 300 000,- Kč. Půjčky lze čerpat do konce kalendářního roku následujícího po uzavření smlouvy. Půjčka je úročena pevnou roční sazbou ve výši 2,5 %. Maximální doba splácení je 6 let. Půjčka musí být vrácena (uhrazena) do 2 let po splacení celé kupní ceny privatizovaného domu.

Podmínky, náležitosti a ustanovení k poskytnutí půjčky

 • Podmínky poskytnutí půjčky jsou uvedeny v čl. V statutu.
 • Žádost se podává na předepsaném formuláři spolu s náležitostmi uvedenými v čl. VI, odst. 1 statutu.
 • Nesprávně vyplněné a neúplné žádosti o poskytnutí finančních prostředků nejsou zařazeny do výběrového řízení.
 • Preferovány budou projekty, které budou zpracovány jako komplexní regenerace panelového domu.
 • Předkládané projekty musí být v souladu s platnou koncepcí regenerace Jižního Města (na odboru územního rozvoje je nutné projednat barevnost a tvarosloví všech prvků na fasádě – fasáda, meziokenní vložky, vstupy, lodžie atd.).
 • Po uplynutí lhůty pro podání žádostí (30.09.) jsou žádosti zpracovány odbornými útvary ÚMČ a vyhodnoceny komisí pro podporu regenerace. Na základě výsledků jednání komise vyhodnotí rada městské části žádosti jednotlivých žadatelů. O výběru rozhodne zastupitelstvo městské části.
 • Na půjčku není právní nárok.
 • Posouzení a rozhodování se uskutečňuje tak, aby smlouvy mohly být uzavřeny nejpozději v březnu následujícího roku.
 • Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 60 dnů od vyrozumění o rozhodnutí zastupitelstva.
 • Při porušení či odstoupení od smlouvy musí být převzatá částka vrácena v plné výši.

Poskytování darů

Dary jsou poskytovány ve formě finančního ocenění pro vybrané účastníky soutěže pod názvem "Soutěž - Regenerace Jižního Města". Vyhlášení soutěže, její pravidla a způsob jejího vyhodnocení stanovuje zastupitelstvo městské části.

Úhrada za studie a přípravu projektů souvisejících s regenerací Jižního Města, úhrady za vzdělávací a osvětovou činnost v oblasti regenerace

Finanční prostředky z fondu na osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti regenerace a na studie a přípravu projektů souvisejících s regenerací Jižního Města může čerpat výhradně MČ Praha 11. O použití prostředků rozhoduje rada na základě doporučení komise pro podporu regenerace. Využití těchto finančních prostředků se řídí standardními zásadami hospodaření městské části Praha 11 a příslušnými právními normami.

Dokumenty ke stažení

zpracoval odbor územního rozvoje

28.5.2008 9:05:50 - aktualizováno 20.2.2015 8:46:43 | přečteno 5923x | Ing.arch. Jan Kábrt

Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111
fax: 267 902 286

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

Datová schránka MČ Praha 11
Datové zprávy můžete zasílat do naší datové schránky.

 • Identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci

Objekty Úřadu MČ Praha 11 a dopravní spojení.

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1

38676

úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Podatelna

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 14:00 hod.

V pátek informační kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13:30 hodin.

V informační kanceláři se provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Dále je zde v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici. 

Pokladna

Běžné úřední hodiny pokladny

Pondělí 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Úterý 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 10:00 hod. 15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 10:00 hod. 14:30 - 15:30 hod.
Pátek 8:00 - 10:00 hod. -

Úřední hodiny pokladny v době zástupu

Pondělí 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Úterý 9:00 - 10:00
Středa 9:00 - 10:00 15:00 - 16:00
Čtvrtek 9:00 - 10:00
Pátek 9:00 - 10:00 -

Dopravní spojení

stanice

Háje

autobus

125, 136, 154, 165, 170, 183, 213, 232, 240

metro

C - Háje

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny

Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 15:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.

Pozn. v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy ze systému.

Odbor výstavby

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Metodějova

Metodějova

autobus

136, 213 

136, 213 

metro

C - Háje

C - Opatov

ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140
úřední hodiny

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení, telefonní ústředna ÚMČ

Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý 8:00 - 11:30 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.

Dopravní spojení

stanice

Ke Kateřinkám

autobus

136, 213

metro

C - Opatov
cca 200m od st. metra

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930

v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499

úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.

Úterý 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa 8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek 8:00 - 12:00 hod.

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je možné získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku.

Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spojené s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů datové schránky.

Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice v informační kanceláři v Ocelíkově ulici.

Dopravní spojení

cca 200 m od stanice metra C - Chodov

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální